Thaimisc.com - Please Ctrl+DBookmark Now!

Computer Management


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจเว็บไซด์แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เชิญอ่านที่นี่
เว็บไซด์แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา www.guidance.go.th

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินงานจัดทำแนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยมีการนำเสนอข้อมูลแนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านเว็บไซด์ ในเรื่องระบบการรับนักเรียนของสถาบันอุดมศึกษา และแนวทางในการแนะแนว ให้คำปรึกษาทางเลือกอื่น ๆ เพื่อลดความเครียดอันจะก่อให้เกิดเหตุการณ์อันรัดทดใจ เนื่องจากการขาดการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม

ข้อมูลหลัก มี 3 ส่วน ดังนี้
1. ระบบการรับนักเรียน ประกอบด้วย Admission รับตรง โควตา ภาคพิเศษ โครงการ และภาคสมทบ
2. การเตรียมตัวเข้าสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย การค้นหาตัวเอง การเตรียมตัว และแหล่งทุนการศึกษา
3. ทางเลือกอื่น ๆ เพื่อการศึกษาและอาชีพ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเปิด มหาวิทยาเอกชน วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ สถาบันเพื่ออาชีพเฉพาะทาง และการศึกษาเพื่องานอาชีพ

สาระสำคัญอื่น ๆ
1. การแนะแนวออนไลน์ เป็นการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน ครู และผู้ปกครองใน 6 ห้อง คือ
- กิจกรรมวัยเรียน
- เพื่อนใจวัยโจ๋ว
- go to แอดมิดชั่น
- สานฝันเพื่อลูก
- ปลูกฐานสู่ความเป็นเลิศ
- เปิดใจเพื่อนครู
2. ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการศึกษาจิตวิทยาและการแนะแนว
3. บทความที่น่าสนใจและเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสำหรับนักเรียน และผู้ปกครอง
ผู้ประกาศ : ฝ่ายแนะแนว (1 ส.ค. 49) - [ 1 ส.ค. 2006 , 18:55:21 น. ]