Untitled
Untitled

Untitled

Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled

หมายเลข
โทรศัพท์ภายใน

วารสารโรงเรียน


Phayaopittayakhom School
97 Pratuchai Road. Muang Distric. Phayao 56000 Tel. 0 5443 1275
             http://www.ppk.ac.th


ปฏิทิน โควตา รับตรง 4 โครงการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ด้วยงานคอมพิวเตอร์จะทำการยกเลิก AccessPoint ชื่อ PPKWifi_Zone 1 ,2 ,3 จึง ขอให้นักเรียนใช้ Wifi : HotSpotPPK ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับคณะครูขอให้นำอุปกรณ์มาลงทะเบียนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ Wifi ชื่อ Teacher_PPK และกำลังจะยกเลิกการใช้ HotSpot ถ้าไม่นำอุปกรณ์มาลงทะเบียนจะไม่สามารถใช้งานปุกรณ์เครื่องนั้นได้ เรียน คณะบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคมทุกท่าน

        ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจะจัดทำ Wifi Zone ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นผลให้นักเรียนไม่สามารถใช้ Wifi บนอาคารต่างๆ ได้ สำหรับนักเรียนให้สามารถใช้ Wifi ได้ดังจุดต่างๆ ดังนี้
        - บริเวณใต้ถุนอาคาร 5
        - บริเวณโรงอาหาร
        - บริเวณลานทองกวาว
        - บริเวณหน้าอาคาร 3

         และด้วยขณะนี้ได้มีอุปกรณ์บางส่วนของ Wifi ได้เกิดการชำรุดเนื่องจากกระไฟฟ้าในโรงเรียนไม่สม่ำเสมอ และทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการขออนุมัติซื้อเป็นที่เรียบร้อย แต่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของทางโรงเรียน หากดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อใดจะแจ้งให้ทราบ จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

     สำหรับบุคลลากรหากประสงค์จะใช้ Wifi : Teacher_PPK ตามสถานที่ต่างๆ จึงขอให้บุคลากรทุกท่านนำอุปกรณ์มาลงทะเบียนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ครูยศ ครูเหว่า และครูกัมพล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559  

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2559

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (รับสมัครวันที่ 20 -24 กุมภาพันธ์ 2559)

 • ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ
 • ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ
 • ใบรับรองผลการเรียนผู้สมัครสอบ ม.1 ห้องพิเศษวิทยาศาสตรฺ์ (เอกสารแนบคู่ใบสมัคร)
  ประเภทห้องเรียนปกติ (รับสมัครวันที่ 20 -24 มีนาคม 2559)
 • ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและประเภททั่วไป)
 • ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทนักเรียนทั่วไป)
 • ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม)
 • นักเรียนโครงการ “เพชร พ.ค.” ประจำปีการศึกษา  2559
 • ผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการ “เพชร พ.ค.” ประจำปีการศึกษา  2559
 • รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำดื่ม ตราพ.ค.   
                                                             


           
                                                             
  แบบฟอร์มเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559
  เอกสารประกอบการวางแผนการจัดการเรียนรู้

  การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่
  ระบบเก็บข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียน จำนวนห้องเรียนและจำนวนบุคลากร
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


  ข่าวแนะแนวการศึกษา
  ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  1. ให้นักเรียนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายเก่า ทุกคน ยื่นแบบคำขอกู้ต่อเนื่องในระบบ E-STUDENT ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 2. นักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในปีการศึกษา 2259 ให้ไปกรอกข้อมูลในระบบ E-STUDENT ได้ต้้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2559 สอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนว
  มหาิวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ด้วยมหาวิทยาลัยฯมีนโยบายให้โควตาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีมีพฤติกรรมดี นักเรียน ม.6 ที่สนใจสมัครโควตาดังกล่าว ติดต่อครูสุนิศา หงษ์ทอง (ครูแนะแนวระดับ ม.6 ) ค่ะ
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประชาสัมพันธ์เปิดรับนักศึกษาโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 นักเรียน ม.6 ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
  โครงการค่ายอยากเป็นหมอครั้งที่ 19
  สโมสรนักศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมค่ายอยากเป็นหมอ 2559 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลา่ยที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  รับสมุครนักเรียน ม.ปลาย ที่สนใจเข้าค่าย CE CAMP ครั้งที่ 1 นักเรียน ม.6 ที่สนใจเข้าค่ายวิศวกรรมศาสตร์ดังกล่าว ติดต่อขอดูรายละเอียดได้ที่ฝ่ายแนะแนวค่ะ
  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "โครงการแนะแนววิชาชีพทางวิศวกรรมเคมีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ครั้งที่ 5 นักเรียน ม.ปลายที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ติดต่อขอดูรายละเอียดที่ได้ห้องแนะแนวค่ะ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
  คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  รัีบสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา ผ่านโครงการรับตรง นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษา สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  เปิดรับสมัตรเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 และ 5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2559 1. ระบบรับตรง 2. ผู้มีความสามารถพิเศษ นักเรียน ม.6 ที่สนใจเข้าศึกษาที่ ม.แม่โจ้ สามารถดูรายละเอียดและรับใบสมัครได้ที่ห้องแนะแนวค่ะ (หมดเขต 20 ธันวาคม 2558)

  อ่านทั้งหมด...


  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศ...ผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอก สังคมศึกษา
  ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.30 – 09.00 น. หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ [ เอกสารแนบ ]
  ประกาศ....รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก สังคมศึกษา 1 อัตรา ***ด่วนมาก***
  รับสมัครถึง 24 มิย.59 สอบวันที่ 27 มิย.59 เริ่มปฏิบัติหน้าที่วันที่ 1 กค.59 [ เอกสารแนบ ]
  ประกาศ...รับสมัครครูผู้สอน (ชาวต่างชาติ) วิชาเอกวิทย์-คณิต-อังกฤษ *** ด่วนมาก
  รับสมัครพร้อมสอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพการสอน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ในเวลาราชการ ณ อาคาร 1 ห้องอำนวยการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โทร. 054 – 431275 [ เอกสารแนบ ]
  แจ้งการประชุมผู้ปกครอง :: วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558
  เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย [ เอกสารแนบ ]
  โครงการมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  สมัครเข้าร่วมแข่งขันประกวดซุ้มนิทรรศการการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ [ เอกสารแนบ ]
  เชิญชวนเสนอรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการคัดเลือกในโครงการข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน
  ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 [ เอกสารแนบ ]
  ประกาศ....รับสมัครนักการภารโรง 3 อัตราและแม่บ้าน 1 อัตรา ***ด่วนมาก***
  รับสมัครถึงวันที่ 18 กันยายน 2558 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานบริการ (หลังหอประชุมโรงเรียน) 054-431275 ต่อ 4103 [ เอกสารแนบ ]
  ประชาสัมพันธ์ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
  เนื่องจากได้มีการประกาศใช้ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และให้ทำเป็นคู่มือสำหรับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ซึ่งให้บังคับใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชนทั่วไป ได้จัดทำคู่มือและสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้ 1.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 2.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 3.การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 4.การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 5.การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 6.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 7.การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
  ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)
  โรงเรียนพะเยาพิทยาคมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) ผู้ที่สนใจติดต่อรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ห้องพัสดุโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 - วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลย 054-431275 ต่อ 4112 ในวันและเวลาราชการ [ เอกสารแนบ ]

  อ่านทั้งหมด...  กิจกรรมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

  นวัตกรรมการสอนของครู 

    การเรียนรู้ดิจิทัลเทคโนโลยี โรงเรียนมาตรฐานสากล

    หลักสูตรใหม่ 2551 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
       คณิตศาสตร์ | ศิลปะ | สังคมศึกษาฯ | วิทยาศาสตร์ |ภาษาไทย 
        สุขศึกษาและพลศึกษา | ภาษาต่างประเทศ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี

        
   
   
  ระบบงานโรงเรียน
  @ ระบบถ่ายทอดสดเพื่อการเรียนการสอน
  @ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  @ โปรแกรมสลิปเงินเดือน
  @ โปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ
  @ ระบบงานห้องสมุด
  @ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
  @ UTQ e-Training
  @ โปรแกรมบริหารงานบุคลากร
  @ เข้าสู่ระบบ (Login) สาย Lan
  @ เข้าสู่ระบบ (Login) Wireless
  @ เรียนรู้ไร้พรหมแดน
  @ ระบบคลังทฤษฏีความรู้
  @ เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password)

  รายงานการขาดเรียนของนักเรียน
  - การร่วมพิธีหน้าเสาธงวันนี้
  - ดูรายงานย้อนหลัง
  - ตรวจสอบนักเรียนที่ขาดรายบุคคล
  - สรุปนักเรียนที่ขาดการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
   
  สาระน่ารู้
  # กฏหมายต่างๆที่ควรรู้ (กลุ่มวิจัยพัฒนากฏหมายคดีความและนิติกร)
  # เอกสารขอรับการประเมิน
    วิทยฐานะทุกตำแหน่ง
  # ข่าวไวรัส
  # บทเรียนออนไลน์
  # ปฎิรูปการศึกษา
  # กระทรวงศึกษาธิการ
  # สำนักงาน ก.ค.ศ.
  # สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  # สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
  # สพท.พะเยา เขต 1
  # กบข.
  # คุรุสภา
  # ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
  # เครือข่ายโรงเรียนไทย
  # ฝ่ายไตรภาคี Nectec
  # ข้อสอบออนไลน์
  # ข่าวการศึกษา
  # เว็ปไซด์เอ็นทรานซ์
  # ความรู้คอมพิวเตอร์
  # ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
   
  ผู้ดูแลระบบ
  @ ข่าวประชาสัมพันธ์
  @ ข่าวสารงานแนะแนว
  @ สืบค้นข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  @ Traffic PPK From Cat
  @ Traffic PPK Internal
  @ Ascenlink


  Designed and Maintained by : Mr.Vatchara Kansompoj
  Phayaopittayakhom School, Phayao, THAILAND
  Best view with Internet Explorer Font : MS Sans SerifText Size : Medium Screen : 1024x768
  You are the visitor number counter Last Update Aug 8 2012.


  © Copyright 2002, Enhanced Web Services
  Website design by Enhanced Web Services