Untitled
Untitled

Untitled

Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled

หมายเลข
โทรศัพท์ภายใน

วารสารโรงเรียน


Phayaopittayakhom School
97 Pratuchai Road. Muang Distric. Phayao 56000 Tel. 0 5443 1275
             http://www.ppk.ac.th


  เปิดรับสมัคร โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 55 (พ.ศ.2559-2560) ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. - 27 พ.ค. 2558 นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.3 - ม.5 หรือเทียบเท่า ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.00 น. เป็นต้นที่ https://www.afsglobal.org/tha-admission พร้อมกันนี้ฝ่ายคัดเลือกฯได้แนบ คู่มือการใช้งานโปรแกรม THA Admission Registration System for Applicants สำหรับผู้สมัครมาเป็นตัวอย่าง นักเรียนสามารถ ดาวน์โหลด /พิมพ์ได้และดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก www.afsthailand.org หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ครูรำไพ ชุมชอบ เบอร์โทรศัพท์ 081-9928355 หรือ ครูรวิกานต์ ลือวงค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-1819998
ประกาศโรงเรียนพะเยาพิทยาคม การรับนักเรียนปีการศึกษา 2558

 ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2558
         - ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 - 1/ 14   ปีการศึกษา   2558

         - ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 - 4/ 15   ปีการศึกษา   2558

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
         - รายละเอียดประกาศ
         - บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
        * ขอให้นักเรียนมารายงานตัวในวันที่  6  เมษายน  2558  เวลา  09.00น. - 12.00 น. ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โดยให้นักเรียนนำเอกสารสำเนาปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน) พร้อมทั้งฉบับจริงมาแสดง เพื่อใช้ประกอบการรายงานตัวด้วย


 รายละเอียดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
         - เงินบำรุงการศึกษา |   ม.1-3   |   ม. 4   |    ม.5    |    ม.6   |
         - แบบฟอร์มชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านทางธนาคาร
         - แบบฟอร์มรับเงินเรียนฟรี |   ม.ต้น   |   ม.ปลาย  |

         * ระหว่างวันที่ 8 - 9 เมษายน 2558 และวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2558 ถ้าหากผู้ปกครองท่านใดไม่สะดวกไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย สามารถมาใช้บริการรถธนาคารเคลื่อนที่ ที่จะมาให้บริการรับฝากและถอนเงินที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคมในวันเวลาดังกล่าวได้

 การมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2558

         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 8.30 -12.00 น.
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 8.30 -12.00 น.
         - ขั้นตอนการมอบตัว
  (ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ศึกษาขั้นตอนการมอบตัวและห้องที่รับมอบตัวซึ่งจะต้องเตรียมเอกสารและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากเงินบำรุงการศึกษาที่ต้องนำมาชำระในวันมอบตัวด้วย)
         - แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2558

 รายละเอียดข้อมูลและประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2558

         - ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
         - ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
         - ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป

 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ปีการศึกษา 2558
         - รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
         - รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ | ม.4/13 | ม.4/14 | ม.4/15
         - รายละเอียดแนวทางการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2558           
         - ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ
         - ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ

แบบฟอร์มเขียนโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2558
เอกสารประกอบการวางแผนการจัดการเรียนรู้

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่
ระบบเก็บข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียน จำนวนห้องเรียนและจำนวนบุคลากร
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


ข่าวแนะแนวการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิตประชาสัมพันธ์หลักสูตรนวัตกรรมเกษตรและ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิตประชาสัมพันธ์หลักสูตรนวัตกรรมเกษตรและทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558 รองรับนักเรียนทั้งที่จบชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิตและสายศิลป์และที่จบชั้นปวช.(เกรดเฉลี่ย 2.00ขึ้นไป)และมหาวิทยาลัยยังมีทุนการศึกษา(เรียนฟรีตลอด 4 ปี) สำหรับหลักสูตรนี้ในโครงการ"ทุนต้นกล้าเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ"อีกด้วย(เกรดเฉลี่ย สายวิทย์-คณิต 2.50 ขึ้นไป หรือสายศิลป์ 2.75 ขึ้นไป)นักเรียนชั้นม.6 ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี ,5 ปี,และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง,เทียบโอน)ประจำปีการศึกษา 2558 นักเรียนชั้นม.6 ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2558 กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 นักเรียนชั้นม.6 ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนว
สถาบันอาศรมศิลป์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านอาศรมศิลป์ ครั้งที่ 2
สถาบันอาศรมศิลป์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านอาศรมศิลป์ ครั้งที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้น ม.5-6 ได้มีแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพในอนา่คตและกำลังตัดสินใจเลือกสถาบันที่จะเข้าศึกษาด้านสถาปัตยกรรมโดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษประจำปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2558 ถึง 30 เมษายน 2558 นักเรียนชั้น ม .6 ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดไ้ที่ห้องแนะแนวดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม
วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมเข้าเรียนหลักสูตร KMITL - Glasgow 2+2 โครงการร่วมการศึกษา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 10 มีนาคม 2558 นักเรียนชั้น ม.6 ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนว
โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2558 นักเรียนชั้น ม.6 ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนวดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ ประจำปีการศึกษา
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ภาคปกติ ประเภทรับตรง เรียน จันทร์ - ศุกร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาตรี 5 ปี และ ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน(หลังอนุปริญญา) ปีการศึกษา 2558 นักเรียนชั้น ม.6 ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนว ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที
ด้วยมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้วยการให้ทุนการศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี สำหรับในปีการศึกษา 2558 ได้เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 นักเรียนชั้น ม.6 ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนว

อ่านทั้งหมด...


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาจัดซื้อกระเป๋านักเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2558
ด้วยโรงเรียนพะเยาพิทยาคม มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อกระเป๋านักเรียน จำนวน 1190 ใบ ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารการยื่นซองสอบราคาได้ที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม งานพัสดุ ในระหว่างวันที่ 3 - 13 มีนาคม พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00น. หรือ สอบถามทางหมายเลข 054-431275 [ เอกสารแนบ ]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อชุดพละศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2558
ด้วยโรงเรียนพะเยาพิทยาคม มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อชุดพละศึกษา จำนวน 1190 ชุด ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารการยื่นซองสอบราคาได้ที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม งานพัสดุ ในระหว่างวันที่ 3 - 13 มีนาคม พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00น. หรือ สอบถามทางหมายเลข 054-431275 [ เอกสารแนบ ]
ประกาศการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
โรงเรียนพะเยาพิทยาคมมีความประสงค์ที่จะสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ผู้ที่สนใจติดต่อรับซองสอบราคาได้ที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม (งานพัสดุ)ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง วันที่ 9 มีนาคม 2558 ต้ังแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. หรือสอบถามทาง โทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 054-431275 [ เอกสารแนบ ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบการ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคมมีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบการ ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ห้องพัสดุโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2558 ต้ังแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. [ เอกสารแนบ ]
สอบราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
โรงเรียนพะเยาพิทยาคมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ต้ังแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ห้องพัสดุโรงเรียนพะเยาพิทยาคมได้ [ เอกสารแนบ ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๒๔ล./๕๕-ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๒๔ล./๕๕-ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา ที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ กำหนดยื่นซองเอกสาร วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กำหนดเสนอราคา วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ [ เอกสารแนบ ]
ราคากลางการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก
ราคากลางการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา [ เอกสารแนบ ]
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 32 4ล./55ก. โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Referrence : TOR ) การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 32 4ล./55-ก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา [ เอกสารแนบ ]
รายชื่อนักเรียนสอบวันที่ 4-5 สิงหาคม 2557
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันที่ 5 สิงหาคม 2557 [ เอกสารแนบ ]

อ่านทั้งหมด...กิจกรรมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

นวัตกรรมการสอนของครู 

  การเรียนรู้ดิจิทัลเทคโนโลยี โรงเรียนมาตรฐานสากล

  หลักสูตรใหม่ 2551 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
     คณิตศาสตร์ | ศิลปะ | สังคมศึกษาฯ | วิทยาศาสตร์ |ภาษาไทย 
      สุขศึกษาและพลศึกษา | ภาษาต่างประเทศ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี

      
 
 
ระบบงานโรงเรียน
@ ระบบถ่ายทอดสดเพื่อการเรียนการสอน
@ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
@ โปรแกรมสลิปเงินเดือน
@ โปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ
@ ระบบงานห้องสมุด
@ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
@ UTQ e-Training
@ โปรแกรมบริหารงานบุคลากร
@ เข้าสู่ระบบ (Login) สาย Lan
@ เข้าสู่ระบบ (Login) Wireless
@ เรียนรู้ไร้พรหมแดน
@ ระบบคลังทฤษฏีความรู้
@ เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password)
 
สาระน่ารู้
# กฏหมายต่างๆที่ควรรู้ (กลุ่มวิจัยพัฒนากฏหมายคดีความและนิติกร)
# เอกสารขอรับการประเมิน
  วิทยฐานะทุกตำแหน่ง
# ข่าวไวรัส
# บทเรียนออนไลน์
# ปฎิรูปการศึกษา
# กระทรวงศึกษาธิการ
# สำนักงาน ก.ค.ศ.
# สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
# สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
# สพท.พะเยา เขต 1
# กบข.
# คุรุสภา
# ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
# เครือข่ายโรงเรียนไทย
# ฝ่ายไตรภาคี Nectec
# ข้อสอบออนไลน์
# ข่าวการศึกษา
# เว็ปไซด์เอ็นทรานซ์
# ความรู้คอมพิวเตอร์
# ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
 
ผู้ดูแลระบบ
@ ข่าวประชาสัมพันธ์
@ ข่าวสารงานแนะแนว
@ สืบค้นข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
@ Traffic PPK From Cat
@ Traffic PPK Internal
@ Ascenlink


Designed and Maintained by : Mr.Vatchara Kansompoj
Phayaopittayakhom School, Phayao, THAILAND
Best view with Internet Explorer Font : MS Sans SerifText Size : Medium Screen : 1024x768
You are the visitor number counter Last Update Aug 8 2012.


© Copyright 2002, Enhanced Web Services
Website design by Enhanced Web Services
UUUUUU