Untitled
Untitled

Untitled

Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled

หมายเลข
โทรศัพท์ภายใน

วารสารโรงเรียน


Phayaopittayakhom School
97 Pratuchai Road. Muang Distric. Phayao 56000 Tel. 0 5443 1275
             http://www.ppk.ac.th  ข่าวรับตรงปีการศึกษา 2558 ทุกสถาบัน

 

อ่ านข่าวรับตรงทั้งหมดที่นี่

ประกาศโรงเรียนพะเยาพิทยาคม การรับนักเรียนปีการศึกษา 2558

 รายละเอียดข้อมูลและประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2558
         - ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
          (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม)
         - ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการเพชร พ.ค. ปีการศึกษา 2558
         - ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
         - ประกาศโครงการเพชร พ.ค. ปีการศึกษา 2558

 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ปีการศึกษา 2558
         - ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ
         - ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ
         - ใบรับรองผลการเรียน สำหรับผู้สมัครสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ

 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2558
         - ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
         - ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
          (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม)

         - ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป

เอกสารประกอบการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม


การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่
ระบบเก็บข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียน จำนวนห้องเรียนและจำนวนบุคลากร
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


ข่าวแนะแนวการศึกษา
สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ประชาสัมพันธ์โครงการ Pharmacy Summer Camp ครั้งที่ 7
ทางสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดให้มีโครงการ Pharmacy Summer Camp ครั้งที่ 7 ขึ้นในระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตภุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจในวิชาชีพเภสัชกรรม นักเรียนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่
ด้วยศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลำปาง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ว่าจะเปิดรับสมัครเยาวชนและสตรีที่ขาดโอกาศด้านการศึกษา ทั้งนี้ผู้ที่สนใจส่งใบสมัครรุ่นที่ 72 ตั้งแต่เดือนมกราคม - 31 มีนาคม 2558 นักเรียนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนว
คณะสหศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ) 2558
คณะสหศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ) 2558 จำนวน 4 หลักสูตร นักเรียนชั้น ม.6 ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนว
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริการและการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นักเรียนชั้น ม .6 ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนว
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฺ ศูนย์รังสิต ประชาสัมพันธ์ก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีการศึกษา 2558 นักเรียน ม.6 ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องแนะแนว
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดั
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 นักเรียนชั้นม.6 ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนว
โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2558
ด้วยโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหารจะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ประจำปีการศึกษา 2558 นักเรียนชั้น ม.6 ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยา
ด้วยมหาวิทยาลัยพายัพ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยมอบทุนจำนวน 5 ทุน นักเรียน ม.6 ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประชาสัมพันโครงการทุนการศึกษา "ประวัติรุ่งเรือง"
ด้วย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ทุนๆละ100,000 บาท นักเรียนชั้น ม.6 ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนว

อ่านทั้งหมด...


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๒๔ล./๕๕-ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๒๔ล./๕๕-ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา ที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ กำหนดยื่นซองเอกสาร วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กำหนดเสนอราคา วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ [ เอกสารแนบ ]
ราคากลางการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก
ราคากลางการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา [ เอกสารแนบ ]
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 32 4ล./55ก. โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Referrence : TOR ) การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 32 4ล./55-ก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา [ เอกสารแนบ ]
ประกาสโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
เรื่อง การเรียกสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์บริหารระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด สนใจติดต่อรับเอกสารได้ที่ห้องพัสดุ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 นี้ [ เอกสารแนบ ]
รายชื่อนักเรียนสอบวันที่ 4-5 สิงหาคม 2557
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันที่ 5 สิงหาคม 2557 [ เอกสารแนบ ]
ประกาศโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
เรื่อง การเรียกสอบราคาอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนของสาขาวิชาเคมี,สาขาวิชาชีววิทยา,สาขาฟิสิกส์และสาขาคณิตศาสตร์ ขอรับรายละเอียดได้ ที่ห้องพัสดุ ในวันเวลาราชการ (ฉบับแก้ไขรายละเอียด) [ เอกสารแนบ ]
ประกาศการสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย , อุปกรณ์กระจายสัญญาณ และเครื่องสำรองไฟฟ้า
ด้วยโรงเรียนพะเยาพิทยาคม มีความประสงศ์จะดำเนินการสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด , อุปกรณ์กระจ่ายสัญญาณ จำนวน 1 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ทั้งนี้สามารถรับรายละเอียดได้ที่ห้องพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. [ เอกสารแนบ ]
ประกาศกฎอัยการศึกษาทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2557
การประกาศกฎอัยการศึกษาทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2557 [ เอกสารแนบ ]
การเปิดประมูลเพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร น้ำและเครื่องดื่ม โรงอาหาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
การเปิดประมูลเพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร น้ำและเครื่องดื่ม ผู้สนใจสามารถรับรายละเอียด ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และจะทำการเปิดซองประมูลราคา ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และสามารถประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร น้ำและเครื่องดื่ม ได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบกิจการในสถานศึกษาและในสถานที่ ที่มีบุคลากรจำนวนมากมาก่อน [ เอกสารแนบ ]

อ่านทั้งหมด...กิจกรรมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 


แบบฟอร์มเขียนโครงการ  

นวัตกรรมการสอนของครู 

  การเรียนรู้ดิจิทัลเทคโนโลยี โรงเรียนมาตรฐานสากล

  หลักสูตรใหม่ 2551 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
     คณิตศาสตร์ | ศิลปะ | สังคมศึกษาฯ | วิทยาศาสตร์ |ภาษาไทย 
      สุขศึกษาและพลศึกษา | ภาษาต่างประเทศ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี

      
 
 
ระบบงานโรงเรียน
@ ระบบถ่ายทอดสดเพื่อการเรียนการสอน
@ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
@ โปรแกรมสลิปเงินเดือน
@ โปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ
@ ระบบงานห้องสมุด
@ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
@ UTQ e-Training
@ โปรแกรมบริหารงานบุคลากร
@ เข้าสู่ระบบ (Login) สาย Lan
@ เข้าสู่ระบบ (Login) Wireless
@ เรียนรู้ไร้พรหมแดน
@ ระบบคลังทฤษฏีความรู้
@ เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password)
 
สาระน่ารู้
# กฏหมายต่างๆที่ควรรู้ (กลุ่มวิจัยพัฒนากฏหมายคดีความและนิติกร)
# เอกสารขอรับการประเมิน
  วิทยฐานะทุกตำแหน่ง
# ข่าวไวรัส
# บทเรียนออนไลน์
# ปฎิรูปการศึกษา
# กระทรวงศึกษาธิการ
# สำนักงาน ก.ค.ศ.
# สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
# สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
# สพท.พะเยา เขต 1
# กบข.
# คุรุสภา
# ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
# เครือข่ายโรงเรียนไทย
# ฝ่ายไตรภาคี Nectec
# ข้อสอบออนไลน์
# ข่าวการศึกษา
# เว็ปไซด์เอ็นทรานซ์
# ความรู้คอมพิวเตอร์
# ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
 
ผู้ดูแลระบบ
@ ข่าวประชาสัมพันธ์
@ ข่าวสารงานแนะแนว
@ สืบค้นข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
@ Traffic PPK From Cat
@ Traffic PPK Internal
@ Ascenlink


Designed and Maintained by : Mr.Vatchara Kansompoj
Phayaopittayakhom School, Phayao, THAILAND
Best view with Internet Explorer Font : MS Sans SerifText Size : Medium Screen : 1024x768
You are the visitor number counter Last Update Aug 8 2012.


© Copyright 2002, Enhanced Web Services
Website design by Enhanced Web Services
UUUUUU