Untitled
Untitled

Untitled

Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled

หมายเลข
โทรศัพท์ภายใน

วารสารโรงเรียน


Phayaopittayakhom School
97 Pratuchai Road. Muang Distric. Phayao 56000 Tel. 0 5443 1275
             http://www.ppk.ac.th


ปฏิทิน โควตา รับตรง 4 โครงการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ด้วยงานคอมพิวเตอร์จะทำการยกเลิก AccessPoint ชื่อ PPKWifi_Zone 1 ,2 ,3 จึง ขอให้นักเรียนใช้ Wifi : HotSpotPPK ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับคณะครูขอให้นำอุปกรณ์มาลงทะเบียนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ Wifi ชื่อ Teacher_PPK และกำลังจะยกเลิกการใช้ HotSpot ถ้าไม่นำอุปกรณ์มาลงทะเบียนจะไม่สามารถใช้งานปุกรณ์เครื่องนั้นได้ เรียน คณะบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคมทุกท่าน

        ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจะจัดทำ Wifi Zone ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นผลให้นักเรียนไม่สามารถใช้ Wifi บนอาคารต่างๆ ได้ สำหรับนักเรียนให้สามารถใช้ Wifi ได้ดังจุดต่างๆ ดังนี้
        - บริเวณใต้ถุนอาคาร 5
        - บริเวณโรงอาหาร
        - บริเวณลานทองกวาว
        - บริเวณหน้าอาคาร 3

         และด้วยขณะนี้ได้มีอุปกรณ์บางส่วนของ Wifi ได้เกิดการชำรุดเนื่องจากกระไฟฟ้าในโรงเรียนไม่สม่ำเสมอ และทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการขออนุมัติซื้อเป็นที่เรียบร้อย แต่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของทางโรงเรียน หากดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อใดจะแจ้งให้ทราบ จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

     สำหรับบุคลลากรหากประสงค์จะใช้ Wifi : Teacher_PPK ตามสถานที่ต่างๆ จึงขอให้บุคลากรทุกท่านนำอุปกรณ์มาลงทะเบียนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ครูยศ ครูเหว่า และครูกัมพล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559  

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2559

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (รับสมัครวันที่ 20 -24 กุมภาพันธ์ 2559)

 • ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ
 • ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ
 • ใบรับรองผลการเรียนผู้สมัครสอบ ม.1 ห้องพิเศษวิทยาศาสตรฺ์ (เอกสารแนบคู่ใบสมัคร)
  ประเภทห้องเรียนปกติ (รับสมัครวันที่ 20 -24 มีนาคม 2559)
 • ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและประเภททั่วไป)
 • ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทนักเรียนทั่วไป)
 • ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม)
 • นักเรียนโครงการ “เพชร พ.ค.” ประจำปีการศึกษา  2559
 • ผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการ “เพชร พ.ค.” ประจำปีการศึกษา  2559
 • รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำดื่ม ตราพ.ค.   
                                                             


           
                                                             
  แบบฟอร์มเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559
  เอกสารประกอบการวางแผนการจัดการเรียนรู้

  การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่
  ระบบเก็บข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียน จำนวนห้องเรียนและจำนวนบุคลากร
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


  ข่าวแนะแนวการศึกษา
  มหาิวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ด้วยมหาวิทยาลัยฯมีนโยบายให้โควตาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีมีพฤติกรรมดี นักเรียน ม.6 ที่สนใจสมัครโควตาดังกล่าว ติดต่อครูสุนิศา หงษ์ทอง (ครูแนะแนวระดับ ม.6 ) ค่ะ
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประชาสัมพันธ์เปิดรับนักศึกษาโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 นักเรียน ม.6 ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
  โครงการค่ายอยากเป็นหมอครั้งที่ 19
  สโมสรนักศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมค่ายอยากเป็นหมอ 2559 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลา่ยที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  รับสมุครนักเรียน ม.ปลาย ที่สนใจเข้าค่าย CE CAMP ครั้งที่ 1 นักเรียน ม.6 ที่สนใจเข้าค่ายวิศวกรรมศาสตร์ดังกล่าว ติดต่อขอดูรายละเอียดได้ที่ฝ่ายแนะแนวค่ะ
  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "โครงการแนะแนววิชาชีพทางวิศวกรรมเคมีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ครั้งที่ 5 นักเรียน ม.ปลายที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ติดต่อขอดูรายละเอียดที่ได้ห้องแนะแนวค่ะ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
  คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  รัีบสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา ผ่านโครงการรับตรง นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษา สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  เปิดรับสมัตรเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 และ 5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2559 1. ระบบรับตรง 2. ผู้มีความสามารถพิเศษ นักเรียน ม.6 ที่สนใจเข้าศึกษาที่ ม.แม่โจ้ สามารถดูรายละเอียดและรับใบสมัครได้ที่ห้องแนะแนวค่ะ (หมดเขต 20 ธันวาคม 2558)
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  เปิดรับสมัครนักเรียน ม.6 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 โควตาพิเศษ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียน ม.6 ที่สนใจ ขอดูรายละเอียดและสมัครโควตาได้ที่ห้องแนะแนวค่ะ (หมดเขต 11 ธันวาคม 2558)

  อ่านทั้งหมด...


  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศ....รับสมัครเจ้าหน้าที่วิชาการ 1 อัตรา ***ด่วนมาก***
  รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิชาการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-29 เม.ย. 59 สอบวันพุธที่ 4 พ.ค. 59 เวลา 13.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 12 พ.ค. 59 [ เอกสารแนบ ]
  ประกาศ....รับสมัครครูผู้สอนวิชาเอก คณิตศาสตร์ 1 อัตรา
  รับสมัครวิชาเอก คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-29 เม.ย. 59 สอบวันอังคารที่ 3 พ.ค. 59 เวลา 13.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 12 พ.ค. 59 [ เอกสารแนบ ]
  ประกาศ....รับสมัครครูผู้สอนชาวต่างชาติ วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา***ด่วนมาก***
  รับสมัคร วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-29 เม.ย. 59 สอบวันพุธที่ 4 พ.ค. 59 เวลา 09.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 12 พ.ค. 59 [ เอกสารแนบ ]
  ประกาศ....รับสมัครครูผู้สอนชาวต่างชาติ วิชาเอก วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ,วิชาเอก คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ***
  รับสมัคร วิชาเอก วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ,วิชาเอก คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-29 เม.ย. 59 สอบวันอังคารที่ 3 พ.ค. 59 เวลา 09.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 12 พ.ค. 59 [ เอกสารแนบ ]
  แจ้งการประชุมผู้ปกครอง :: วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558
  เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย [ เอกสารแนบ ]
  โครงการมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  สมัครเข้าร่วมแข่งขันประกวดซุ้มนิทรรศการการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ [ เอกสารแนบ ]
  ประกาศ....รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาอกคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง ***ด่วนมาก***
  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-28 ตุลาคม 2558 สอบสมรรถนะวันที่ 29 ตุลาคม 2558 [ เอกสารแนบ ]
  เชิญชวนเสนอรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการคัดเลือกในโครงการข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน
  ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 [ เอกสารแนบ ]
  ประกาศ....รับสมัครนักการภารโรง 3 อัตราและแม่บ้าน 1 อัตรา ***ด่วนมาก***
  รับสมัครถึงวันที่ 18 กันยายน 2558 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานบริการ (หลังหอประชุมโรงเรียน) 054-431275 ต่อ 4103 [ เอกสารแนบ ]

  อ่านทั้งหมด...  กิจกรรมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

  นวัตกรรมการสอนของครู 

    การเรียนรู้ดิจิทัลเทคโนโลยี โรงเรียนมาตรฐานสากล

    หลักสูตรใหม่ 2551 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
       คณิตศาสตร์ | ศิลปะ | สังคมศึกษาฯ | วิทยาศาสตร์ |ภาษาไทย 
        สุขศึกษาและพลศึกษา | ภาษาต่างประเทศ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี

        
   
   
  ระบบงานโรงเรียน
  @ ระบบถ่ายทอดสดเพื่อการเรียนการสอน
  @ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  @ โปรแกรมสลิปเงินเดือน
  @ โปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ
  @ ระบบงานห้องสมุด
  @ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
  @ UTQ e-Training
  @ โปรแกรมบริหารงานบุคลากร
  @ เข้าสู่ระบบ (Login) สาย Lan
  @ เข้าสู่ระบบ (Login) Wireless
  @ เรียนรู้ไร้พรหมแดน
  @ ระบบคลังทฤษฏีความรู้
  @ เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password)

  รายงานการขาดเรียนของนักเรียน
  - การร่วมพิธีหน้าเสาธงวันนี้
  - ดูรายงานย้อนหลัง
  - ตรวจสอบนักเรียนที่ขาดรายบุคคล
  - สรุปนักเรียนที่ขาดการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
   
  สาระน่ารู้
  # กฏหมายต่างๆที่ควรรู้ (กลุ่มวิจัยพัฒนากฏหมายคดีความและนิติกร)
  # เอกสารขอรับการประเมิน
    วิทยฐานะทุกตำแหน่ง
  # ข่าวไวรัส
  # บทเรียนออนไลน์
  # ปฎิรูปการศึกษา
  # กระทรวงศึกษาธิการ
  # สำนักงาน ก.ค.ศ.
  # สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  # สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
  # สพท.พะเยา เขต 1
  # กบข.
  # คุรุสภา
  # ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
  # เครือข่ายโรงเรียนไทย
  # ฝ่ายไตรภาคี Nectec
  # ข้อสอบออนไลน์
  # ข่าวการศึกษา
  # เว็ปไซด์เอ็นทรานซ์
  # ความรู้คอมพิวเตอร์
  # ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
   
  ผู้ดูแลระบบ
  @ ข่าวประชาสัมพันธ์
  @ ข่าวสารงานแนะแนว
  @ สืบค้นข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  @ Traffic PPK From Cat
  @ Traffic PPK Internal
  @ Ascenlink


  Designed and Maintained by : Mr.Vatchara Kansompoj
  Phayaopittayakhom School, Phayao, THAILAND
  Best view with Internet Explorer Font : MS Sans SerifText Size : Medium Screen : 1024x768
  You are the visitor number counter Last Update Aug 8 2012.


  © Copyright 2002, Enhanced Web Services
  Website design by Enhanced Web Services