ดาว์โหลดเอกสารคู่มือการติวโครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 15"
วันที่ 29 กันยายน – 4 ตุลาคม 2555

รับชมการถ่ายทอดสด ณ ห้อง 324 อาคาร 3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

วันที่

ชื่อวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดาว์โหลดเอกสาร

29 ก.ย. 55

ภาษาอังกฤษ (ONET+GAT+สามัญ)

ภาษาอังกฤษ (ONET+GAT+สามัญ)

อ.อริสรา ธนาปกิจ (ครูพี่แนน)

อ.ศศิมาลา จันทมาลา (ครูพี่เมย์) , อ.พิชารัชช์ พันธุ์ถาวรนาวิน (ครูพี่พีช)

Download

Download

30 ก.ย. 55

ภาษาไทย (ONET+GAT+สามัญ)

ภาษาไทย (ONET+GAT+สามัญ)

ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดาร์

ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดาร์

Download

Download

1 ต.ค. 55

คณิตศาสตร์ (ONET+PAT1+สามัญ)

ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์

ผศ.สุธน เสถียรยานนท์, อ.ไอศุริย สุดประเสริฐ

อ.พัฐดลย์ โสภาจิตต์วัฒนะ (ครูพี่โอม) , อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง เดอะเบรน)

Download

Download

2 ต.ค. 55

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (เคมี)

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

รศ.สุธน เสถียรยานนท์

อ.สุธี อัสววิมล (ครูพี่โหน่ง)

Download

Download

3 ต.ค. 55

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม (ONET+สามัญ)

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี

อ.ปิยะวัฒน์ วิรัชวัฒนกุล (พี่ฟาร์มมี่)

Download

Download

4 ต.ค. 55

วิทยาศาสตร์ (ONET)

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (ชีวะ)

อ.กรกฤช ศรีวิชัย (ครูติ่ง)

รศ.ดร. ยุพา ผลโภค 

Download

Download