นายจาตุรนต์ เครือสาร
MR.JATURONT KHRUASARN
รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

นางวรรณธนี มั่งคั่ง
MRS.WANNATANEE MUNGKHUNG
รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายอรรณพ ยะตา
MR.ANNOP YATA
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ