นายพิเชษฐ์ สมฤทธิ์
Mr.Pichet Somrit
ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม


 

นายจาตุรนต์ เครือสาร
Mr.Jaturont Khruasarn
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

รองผู้อำนวยการชำนาญการ





นางวรรณธนี มั่งคั่ง

Mrs.Wannatanee Mungkhung
รองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ






นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์

Mrs. Watcharaporn Sittiwong
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 




นายอรรณพ ยะตา

Mr.Annop Yata
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ