Best Practice

การพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา

ระดับเหรียญทอง

โปรแกรมระบบบริหารจัดการงบประมาณ

ระดับเหรียญทอง

โปรแกรมระบบงานสารบรรณอัตโนมัติ (E-Office)

ระดับเหรียญเงิน

แผนพัฒนาบริหารงานบุคคล

ระดับเหรียญเงิน

การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียน

ระดับเหรียญทองแดง

โครงงานสร้างลายด้ามไม้กวาดดอกหญ้าและการสร้างลวดลายตุงกับ GSP

ระดับเหรียญทอง

คลินิกคอมพิวเตอร์

ระดับเหรียญเงิน

สร้างคนให้เป็นคนบนพื้นฐานการดนตรี

ระดับเหรียญเงิน

กิจกรรมการละครเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ระดับเหรียญทองแดง

โครงการคุณธรรมนำความรู้

ระดับเหรียญทองแดง

ศูนย์จัดการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

ระดับเหรียญทองแดง

โครงการกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก

ระดับเหรียญทองแดง

โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน

ระดับเหรียญทองแดง

โครงการธนาคารความดี

ระดับเหรียญทองแดง
       กิจกรรมการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง                                                                         

อบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับครู

1

อบรมการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

1

อบรมการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN)

1

อบรมการออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ Backward Design

1

อบรมการขับเคลื่อนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน

1

อบรมการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

1

อบรมโปรแกรมระบบบริหารโรงเรียน

ภาพกิจกรรม 1 ภาพกิจกรรม 2


1
      การขยายผล
อบรมขยายผลให้โรงเรียนอื่น ภาพกิจกรรม
1