การดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

 


รองผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมจังหวัดเชียงใหม่ ( 9 จังหวัดภาคเหนือ)
โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2550
ณะครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมอบรมการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) ณ ห้องโสตทัศนคึกษา ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

 


คณะครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมอบรมการออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ Backward Design และ ปฎิบัติการจัดทำแผนการสอนในแต่ละระดับชั้น ณ ห้องโสตทัศนคึกษา ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

 


คณะครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อบรมการขับเคลื่อนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน ณ ห้องโสตทัศนคึกษา ระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

 

     

**********************