การดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

 


อบรมการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน " โปรแกรม Captivate " วันที่ 7 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์
์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

 อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารโรงเรียน" ระบบงานสารบรรณอัตโนมัติ (E-office)" วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

 อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารโรงเรียน" ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน" วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

 อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารโรงเรียน" ระบบบริหารงบประมาณ" วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

**********************