หน้าแรก
   ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน
   ที่ตั้งสถานศึกษา
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   เป้าประสงค์ กลยุทธ์
   สัญลักษณ์ของโรงเรียน
   คติพจน์โรงเรียน
   ลักษณะของชุมชน
   คณะกรรมการสถานศึกษา
   คณะกรรมบริหารสมาคม
       นักเรียนเก่าพะเยา
       พิทยาคมและสตรีพะเยา
 โครงสร้างการบริหารงาน
 


 
 ประวัติการต่อตั้งโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   
 

       โรงเรียนพะเยาพิทยาคมตั้งขึ้น เมื่อปีพุทธศักราช  2479 โดยอาศัยเรียนรวมกับโรงเรียนเทศบาล1 (พะเยาประชานุกุล) ใช้ชื่อว่าโรงเรียนพะเยา “พะเยาพิทยาคม” ปีพุทธศักราช 2482 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณ 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อสร้างอาคารเรียนที่ตำบลประตูชัย ปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ตั้งได้เปิดดำเนินการสอนเมื่อวันที่  19   มีนาคม   พ.ศ  2582
         ในปีพุทธศักราช 2484 ประชาชน ชาวพะเยาได้ร่วมมือกัน สร้างอาคารเรียนขึ้น มาอีกหนึ่งหลัง แต่การก่อสร้างต้องหยุดชะงักไปเพราะเกิดสงคราม โลกครั้งที่ 2 เมื่อสงครามสงบลง ก็ดำเนินการ ก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช 2488
          โรงเรียนได้เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2494 ในปีเดียวกันนี้ประชาชน ชาวพะเยาได้บริจาคเงินสร้างโรงอาหาร ถังเก็บน้ำ และโรงเก็บรถจักรยาน ของนักเรียนนอกจากนี้ ยังมี ผู้อุปการคุณได้สร้างโรงพลศึกษา อุทิศส่วนกุศลให้แก่ เจ้าแม่ไหว ศีติสาร อีกหนึ่งหลัง
          ต่อมาปีพุทธศักราช 2501 ผู้ปกครองนักเรียนได้บริจาคเงินสร้างอาคารห้องสมุด ให้อีกหนึ่งหลัง และได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการอีก 40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อซ่อมแซม อาคารเรียนที่ถูกพายุพัดเสียหายและทางราชการได้แยกนักเรียนหญิงให้ไปเรียนที่โรงเรียนสตรีพะเยา
ครั้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2501 นายมนู ยอดปัญญา ครูใหญ่ได้ถึงแก่กรรม กระทรวงศึกษาธิการ
จึงแต่งตั้ง นายสวัสดิ์ อดุลย์พงษ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2501
         ต่อมาเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2513 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ ยุบให้โรงเรียนสตรี พะเยารวมกับโรงเรียนพะเยา “พะเยาพิทยาคม” แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนพะเยาพิทยาคม”
         เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2513 ทางราชการได้แต่งตั้ง นางบุญรัตน์ โรจนศักดิ์ ให้มาดำรง
ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่  แทนนายสวัสดิ์   อดุลย์พงษ์ ซึ่งลาออกจากราชการไป
         เมื่อปีการศึกษา  2521 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนา โรงเรียนในส่วนภูมิภาค (ค.ม.ภ.ร.2)
รุ่นที่ 4 อันดับที่ 50 โดยใช้หลักสูตรของสำนักงาน โครงการศึกษาพิเศษ (ส.ค.ศ) กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
         ปี พ.ศ.2542 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเงินกู้ธนาคารโลก โดยได้รับ งบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียน และครุภัณฑ์ เพื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
         ปี พ.ศ.2548 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่
         ปี พ.ศ.2549 โรงเรียนได้รับจัดสรรอาคาร 5 หลังใหม่ ใช้จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง IT และห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาไทย

       ปัจจุบันผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  คือ  นายศรีวรรณ ปินใจ

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
พัฒนาโดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 97 ถนนประตูชัย อ.เมือง จ.พะเยา 56000