ประวัติโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จัดตั้งขี้เมื่อ พ.ศ 2479 อาศัยร่วมเรียนกับโรงเรียนประชาบาล พะเยาประชานุกู มีนักเรียนเริ่มเรียนครั้งแรก 30 คน โดยมีนายเชื้อ นนทวาสี เป็นครูประจำชั้นและ รักษาการแทนตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ 2480 จังหวัดได้ส่งนายสมัคร สิทธิเลิศ มาเป็นครูใหญ่ ประจำปีที่ 2 และในปี 2481 จังหวัดได้ส่งนายมนู ยอดปัญญา มาดำรงตำแหน่งครูประจำปีที่ 3 และ เป็นครูใหญ่ด้วย

ในปี 2482 โรงเรียนได้งบ 5000 บาท จึงสร้างอาคารเรียนแยกจากพะเยาประชานุกู มาตั้งที่ ป่าไร่สวนของเอกชนประตูชัย และได้ย้ายมาเรียนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2482 โรงเรียนพะเยาพิทยาคมเป็นอาคารหลังเดียวตลอดมา จากนั้นปี 2488 ได้สร้างอาคารหลังที่สองขึ้น ด้วยเงินบริจาคแต่เกิดสงครามก่อนในปี 2484 จึงหยุดแล้วเริ่มสร้างใหม่ในปี 2488 เรื่อยๆจนเสร็จในปี 2494 โรงเรียนได้เงินจากกระทรวงศีกษาธิการ สร้างบ้านพักครูหนึ่งหลังและกันฝาชั้นล่างอาคารทั้งสองหลัง และได้เปิดสอนไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 • ในปี 2495-2497 ได้สร้างโรงอาหาร ถังเก็บน้ำโรงรถ โต๊ะอาหารจำนวน 100 ชุดและที่ขายอาหาร โดยได้เงินสนับสนุนจากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า พ่อค้า ประชาชน

 • พ.ศ.2501 ได้รับเงินบริจาคจากผู้ปกรองสร้างห้องสมุดหนึ่งหลัง

 • พ.ศ.2502 ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร044หนึ่งหลัง

 • พ.ศ.2513-2514 ได้ประกาศรวมกับโรงเรียนสตรีพะเยากับโรงเรียนพะเยาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนพะเยาพิทยาคม" ซึ่งได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ216หนึ่งหลังและสร้างโรงอาหารหนึ่งหลัง

 • พ.ศ.2514 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานสองหลัง

 • พ.ศ.2515 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานเกษตรหนึ่งหลัง

 • พ.ศ.2518 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ216หนึ่งหลัง

 • พ.ศ.2521 ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมส่วนภูมิภาค (ค.ม.ภ)รุ่นที่สอง และได้รับความตามหลักสูตรของ (ค.ม.ส) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2521ดังนี้

 • - โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ332 (ตามโครงการ ค.ม.ภ)
  - โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน3หลัง
 • พ.ศ.2532 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ424หนึ่งหลัง

 • พ.ศ.2539 โรงเรียนกำลังได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หนึ่งหลัง และโรงฝึกพลศึกษาหนึ่งหลัง

  * ตั้งแต่พ.ศ.2479 - ปัจจุบันได้มีครูมาเป็นครูใหญ่หลายท่านดังนี้ * รายชื่อครูใหญ่ตั้งแต่ พ.ศ.2479-ปัจจุบัน

ที่
ลำดับที่
รายนาม
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
นาย เชื้อ นนทวาสี
นาย สมัคร สิทธิเลิศ
นาย มนู ยอดปัญญา
นาย สวัสดิ์ อดุลยพงษ์
นาง บุญรัตน์ โรจนศักดิ์
นาย สมศักดิ์ ศรีสุวรรณ
นาย อรุณ อาษา
นาย สาหร่าย แสงทอง
นาย วรรณ จันทร์เพชร
นาย อรุณ อาษา
นาย กิตติโชต ห้อยยี่ภู่
นาย มานิตย์ ศรีพิทักษ์
นาย สุรัตน์ เจียตระกูล
นาย ศรีวรรณ ปินใจ
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2479-2479
พ.ศ.2479-2481
พ.ศ.2481-2501
พ.ศ.2501-2513
พ.ศ.2513-2518
พ.ศ.2518-2520
พ.ศ.2520-2531
พ.ศ.2531-2534
พ.ศ.2534-2536
พ.ศ.2536-2537
พ.ศ.2537-2543
พ.ศ.2543-2544
พ.ศ.2544-2553
พ.ศ.2553-ปัจจุบัน