กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ

นางรวิกานต์ ลือวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวทรัตชพร ทวีเดช
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธนวรรณ กันคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรุณรุ่ง สุขสำราญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายราชนุชา อินจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเกียรติชัย ธรรมโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายภีรภูมิ จินดา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชมัยพร สุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัตติกาล ชำนาญยา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอานุพันธ์ เทพรักษา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกานต์สินี ณ น่าน
ครูชำนาญการ

นางวรรณรดา จันต๊ะนา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพนัชกร จิตเผือก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอนุตตรา รักษาวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววชิราภรณ์ มหามิตร
ครูชำนาญการ

นางสาวนัฐกานต์ ศิริอาภรณ์
ครูชำนาญการ

นางสาวมรกต ใจดี
ครูชำนาญการ

นางสาวกัญญารัตน์ โทวรรธนะ
ครูชำนาญการ

นางสาววราภรณ์ อินจันทร์
ครู

นายปฏิภาณ ภาชนะ
ครูอัตราจ้าง


ภาษาต่างประเทศ 2

นางสาวเกตุมณี ใจปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ
(ภาษาฝรั่งเศส)

นางรุจิรา เครือพันธ์
ครูชำนาญการ
(ภาษาฝรั่งเศส)

นางบุษบา อริยะคำ
ครูชำนาญการ
(ภาษาญี่ปุ่น)

นางสาวโสภา สุกำปัง
ครู
(ภาษาฝรั่งเศส)

นางสาวกนกพร ภู่ปรางทอง
ครูชำนาญการ
(ภาษาจีน)

นางสิรินุช ตุมแก้ว
ครูชำนาญการ
(ภาษาจีน)

นางสาวสุรีย์ ไชยชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
(ภาษาจีน)

นายทรงศักดิ์ แก้ววิลัย
ครู
(ภาษาเมียนมา)

นางสาวพิมพ์ชนก จุลละนันทน์
ครู
(ภาษาสเปน)

นายรณชัย วรรณรัตน์
ครู
(ภาษาญี่ปุ่น)

นายชนพัฒน์ สุวรรณชัยโฆษิต
ครูอัตราจ้าง
(ภาษาญี่ปุ่น)


ครูชาวต่างชาติ

Mrs.Medilyn Albaran Cardeinte

Mrs.Mae Lanie Tadeo

Mr.Future Mbisu

Mr.Christopher John Welsh

Mr.Markdev B. Gonzaga

Mr.David Rico


ครูชาวต่างชาติ ห้อง HUB

Mrs.Diosa G. Misme

Mr.Edmund Royston Glass

Mr.Ednor Obello

Mr.Huw Williams

Mr.Vincent Mc Cauley