กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายพร้อมพงษ์ ถิ่นลำปาง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางอุไรวรรณ วงศ์ชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมผัด พรมจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมาริษา สิงห์กา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปิโยรส ใจเอื้อ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพันธกร ตันติเพชราวรรณ์
ครูชำนาญการ

นางสาวมาลัย ฟักเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวีรวัฒน์ พันธุกิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางญาติกา ไชยจำเริญ
ครูชำนาญการ

นางสาวชัชฎาภรณ์ รัชฏาวรรณ์
ครูชำนาญการ

นางสาวหัตถยากานต์ สุริยวงค์สกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายณฉัตรมงคล มูลศรี
ครูชำนาญการ

นางสาวชุลีมาศ คำบุญเรือง
ครู

นางสาวรุจิรา กาจินา
ครู

นางสาวกิติยา ชัยเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมหวัง ศรีธิเลิศ
ครูชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ พรมเสน
ครู

นางสาววรุณพร วงค์ราษฎร์
พนักงานราชการ

นายอภินันท์ ผ่องกมล
พนักงานราชการ