กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนงคราญ ยะตา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางวิลัยพร ชัยเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกนกพร ชำนาญยา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวอาภัทรา บุญยัง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดารารัตน์ อินต๊ะปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางยอดกุศล ศรีทัน
ครูชำนาญกา

นางจีรพา กันทา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางดารากร จางคพิเชียร
ครู

นายพัทธพล วงศ์วาร
ครู

นางสาวภัสราพร ก๋องติ๊บ
ครู

นางสาวพรรณเพ็ญ  ชัยทอง
ครูช่วยราชการ


ฟิสิกส์

นางนิตยา ทาเป๊ก
ครูชำนาญการพิเศษครู

นายณัฐพงศ์ วงศ์ชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนภาภรณ์ ปัญญา
ครูชำนาญการ

นางจามจุรี พรหมเผ่า
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุวิทย์ เทพวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเจษฏาวัชส์ เสียงเย็น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิรัชยา วงค์ราษฎร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเพียรกิจ นิมิตรดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอีสซา พวงสมบัติ
ครู

นางฉัตฑริกา มะลิเถาว์
ครู

นายประภาส รวมปะระ
ครู


เคมี

นายพรพจน์ ประเสริฐธิติพงษ์
ครูชำนาญการ

นางสุญาณี ปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวลัดดาวัลย์ บุญคุ้ม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิรัตน์ ไชยสุ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเจนจิรา จันทร์หล้า
ครูชำนาญการ

นางปริยากร วงศ์ชัย
ครูชำนาญการ

นางสาวสวรรยา ขวานเพชร
ครู

นายจรูญพงษ์ ชลสินธุ์
ครู

นางราตรี ธีรพันธุ์พงศ์
ครู

นางสาวทักษ์นปพร  เผ่าปินตา
ครูผู้ช่วย

นางสาวขวัญดาว  วงษ์พันธ์
ครูผู้ช่วย


ชีววิทยา

นางนงคราญ ยะตา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางลักษณาวรรณ พวงสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุทัศน์ บุญเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุกัญญา เพ็ชรอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรชร ถาคำ
ครูชำนาญการ

นางพิมพ์ชนก ปันสุวรรณ์
ครู

นางสาวศิโรรัตน์ เตชะแก้ว
ครู

นางสาวเพียงหทัย ยาวิราช
ครู

นางสาวอรอนงค์ ยามเลย
ครูผู้ช่วย

Miss.Rona Mae Fiel

Mr.Ednor obella


เทคโนโลยี

นางสาวสุพัฒน์ ยังมั่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางศิวาพร เหลี่ยมศิริวัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธัญวรัตน์ ภัทรภูตานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายไพบูลย์ ภิญโญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรุณรัตน์ แก่นจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางราตรี คำปัน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิรปรียา ชัยทะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพัชรี สารงาม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐณี อินทวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิรสุดา กุมาลี
พนักงานราชการ