กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายพศิน สาดสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวรัตนา สบายจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุษณีย์ จันทร์สุริยา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวน้ำผึ้ง มั่งคั่ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัมพร เพียรการ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเบญจวรรณ มงคลดีอนันต์
ครูชำนาญการ

นายปริญญา บุญปัญญา
ครู

นางสาวอัชญานันท์ เจนใจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชุติมา พู่ตระกูล
ครูชำนาญการ

นางสาววัชราภรณ์ ยศวัฒนะ
ครู

นางสาวญาณกร ศรีชาติ
ครู

นางสาวสุภาวินี อัมวาทย์
ครู

นางพิชญา เทพไหว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวญาณิศา ธรรมสอน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเพ็ญวิสา อินทพรหม
ครูอัตราจ้าง