ฝ่ายบริหาร

นายวิจิตร วงศ์ชัย
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายเสรี ปัญญา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางโสภา วงศ์ไชย
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานส่งเสริมกิจการนักเรียน

นายนฤพันธ์ ยินดี
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานอำนวยการ