ประชุมการรับสมัครนักเรียนร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมกับคณะครูจากโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม