การนำเสนอ IS ประจำปี 2566

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอวิชา IS ของนักเรียนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ณ หอประชุมเฮือนคำ และหอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม