ปฐมนิเทศนิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย และคณะบริหารโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 และยังให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม