นิเทศการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย และคณะบริหารโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อให้คำแนะนำและความช่วยเหลือครูผู้สอน ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้ต่อผู้เรียน ณ อาคารเรียน 6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม