ศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัย เขต 15 เชียงราย

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย ครู และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพองค์ความรู้ทักษะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียนพื้นที่เสี่ยงภัยของศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัย เขต 15 เชียงราย ณ หอประชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม