คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 นางโสภา วงศ์ไชย รองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน และคณะครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ได้เข้าเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม