การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา กรอบงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารบุคลากร ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารงานวิชาการ ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม