การอบรมการใช้ iPad สำหรับครู

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 คณะครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมการอบรมการใช้ iPad (Learning with iPad) สำหรับครูเพื่อผลิตสื่อการสอน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม