การศึกษาดูงานธุรกิจการโรงแรมและธุรกิจการบิน

วันที่ 13 กันยายน 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14 ห้องเรียนพิเศษ English Gifted Program โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานธุรกิจการโรงแรมและธุรกิจการบินสำหรับ ณ โรงแรมเดอะเฮอริเทจเชียงรายแอนด์คอนเวนชั่น และท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน