การปัจฉิมนิเทศนิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม