โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2566

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2566 ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นปลูกฝังให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ จิตอาสา รับผิดชอบต่อสังคม รู้เท่าทันโลกโซเซียลมีเดีย และพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล ณ หอประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566