การเตรียมความพร้อมการสอบ TGAT/TPAT ของนักเรียนม.6

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม เป็นประธานเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบเข้ามหาวิทยาลัย กลุ่มวิชา TGAT/TPAT ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม และโรงเรียนเครือข่ายมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา จำนวน 150 คน ณ หอประชุม 80 ปี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566