นิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม นำโดย นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมต้อนรับ ดร.ธวัช ชุมชอบ อาจารย์นิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ฝึกสอน) มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยในโอกาสนี้ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม เป็นประธานในพิธีเปิดการนิเทศ และพบปะพูดคุยกับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566