โรงเรียนอนุบาลพะเยาศึกษาดูงาน

นายกฤศ วงค์เรือง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ ครู และบุคลากรโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมกันต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลพะเยาที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการงบประมาณภายในโรงเรียน ณ อาคารเรียน 1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566