ต้อนรับคณะครูโรงเรียน Woodlands Secondary

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูร่วมต้อนรับคณะครูจากโรงเรียน Woodlands Secondary ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสที่เดินทางมาหารือกรอบการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างทั้งสองโรงเรียน โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMBP โครงการ Education Hub ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และได้นำคณะครูเดินชมบรรยากาศการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566