การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น และเกิดความยั่งยืนตลอดจนการส่งเสนิมคุณลักษะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามนโยบายและจุดเน้นของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566