การนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม และคณะบริหารโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้คำแนะนำและความช่วยเหลือครูผู้สอน ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้ต่อผู้เรียน ณ อาคารเรียน 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2566