ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม ผู้บริหาร และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา เพื่อร่วมวางแผนและดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาพะเยา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566