การทดสอบวัดระดับ CEFR Placement Test ภาษาอังกฤษระดับ A2

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการทดสอบวัดระดับ CEFR Placement Test ภาษาอังกฤษระดับ A2 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์ HCEC และห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567