กิจกรรม Dining Etiquette

นักเรียนระดับชั้น ม.4/14 ห้องเรียนพิเศษ English Gifted Program และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม Dining Etiquette เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการให้บริการ รวมทั้งเรียนรู้มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง จังหวัดลำปาง วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567