การสอบ O-NET ม.3

นายกฤศ วงค์เรือง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วมการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2566 นอกจากนั้นผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม ได้เดินเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าสอบ ณ อาคารเรียน 7 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567