ปัจฉิมม.3 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนพะเยาพิทยาคมได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 โดยมีนายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและให้โอวาทแก่นักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567