การสอบเข้าศึกษาต่อม.4 ห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม กล่าวให้โอวาทกับนักเรียนที่เข้าสอบ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567