ประชุมรับนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม เป็นประธานการประชุมรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 ร่วมกับคณะครูงานรับนักเรียนของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567