ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และร่วมทำข้อตกลง (MOU) เป็นภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนพะเยาพิทยาคมและโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567