พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นอกจากนั้นได้กล่าวให้โอวาทและมอบเกียรติบัตร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567