โครงการ Education Hub

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม มอบหมายให้นายเกียรติชัย ธรรมโชติ หัวหน้าห้องพิเศษ SMBP โครงการ Education Hub นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์ นายณฉัตรมงคล มูลศรี และนางดวงจันทร์ หลายแห่ง นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMBP โครงการ Education Hub ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/15 จำนวน 22 คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ ณ โรงเรียน Woodlands Secondary ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนคู่ร่วมพัฒนากับโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพฤหัสบดีที่ 21 – วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567