ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคมที่ได้รับรางวัลเพชรล้านนา ”ระดับจังหวัด“ และรางวัลเพชรล้านนา ประจำปีการศึกษา 2566

นักเรียนที่ได้รับรางวัลเพชรล้านนา ”ระดับจังหวัด“ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 คนได้แก่
1. นางสาวพัชญ์พิชา ผัดวงศ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2.เด็กชายเตชินท์ กรีธาชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
3. เด็กหญิงจิรัชญาพร ลำน้อย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

นักเรียนที่ได้รับรางวัลเพชรล้านนา ”ระดับจังหวัด“ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 คน ได้แก่
1. นางสาวภัทรภร เอื้อหยิ่งศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย
2. นางสาวฐิตาภา ยอดมิ่ง สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
3.นายพิทวัส สวนพืช สาขาวิชาฟิสิกส์
4.นางสาวภัควลัญช์ มุสิกุล สาขาวิชาเคมี
5. นายอภิสิทธิ์ เยี่ยมราษฎร์ สาขาวิชาชีววิทยา

นักเรียนที่ได้รับรางวัลเพชรล้านนา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 คน ได้แก่
1. นางสาวพัชญ์พิชา ผัดวงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. เด็กชายธนกฤต ศรีมามาศ ได้รับรางวัลชมเชย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

นักเรียนที่ได้รับรางวัลเพชรล้านนา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 7 คน ได้แก่
1. นางสาวภัทรภร เอื้อหยิ่งศักดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชาภาษาไทย
2. นายพิทวัส สวนพืช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชาฟิสิกส์
3. นายกตตน์ แจ้งสว่าง ได้รับรางวัลชมเชย สาขาวิชาฟิสิกส์
4. นางสาวภัควลัชญ์ มุสิกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาวิชาเคมี
5. นางสาวอารียาณัฐ หอมนาน ได้รับรางวัลชมเชย สาขาวิชาเคมี
6. นายอภิสิทธิ์ เยี่ยมราษฎร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชาชีววิทยา
7. นายกนกพล ดวงแก้ว ได้รับรางวัลชมเชย สาขาวิชาชีววิทยา