การประชุมเครือข่ายประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาพะเยา

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาของจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567
**การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**