แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคมที่ได้รับรางวัล

การประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ สวนพฤกษศาสตร์ เรียนรู้คู่อนุรักษ์ ทรัพยากรไทย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดังนี้
1.นางสาวปอยฝน กาจารี นักเรียนชั้นม.6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
2.นายฐานวุฑฒ์ ทองศิลป์ นักเรียนชั้นม.5 ได้รับชมเชยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.ด.ญ. มณัสชยุตา ดวงแก้ว ที่ได้รับรางวัลชมเชยระดับม.ต้น
ครูผู้สอน คือ นายคณณัฏฐ์ นิธิณัฐนนท์