การกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษา

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษาด้านทักษะทางกีฬาและสุขภาวะของผู้เรียน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฎิบัติ เพื่ิอสำรวจและค้นพบศักยภาพของสถานศึกษาในการปฎิบัติอันเป็นเลิศและมีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ มีผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์อันเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพ สามารถเป็นสถานศึกษาต้นแบบแก่สถานศึกษาอื่นได้ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567

**การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**