การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานกิจกรรมลูกเสือ

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู็กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียน และกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาพะเยา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับบุคลากรในสังกัด ให้สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

**การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**