มอบครุภัณฑ์ส่งเสริมการสร้างอัจฉริยะภาพด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม มอบหมายให้ นางโสภา วงศ์ไชย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายกฤศ วงค์เรือง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และนายไพบูลย์ ภิญโญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี ให้รับมอบครุภัณฑ์ส่งเสริมการสร้างอัจฉริยะภาพด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ MacbookAir Drone และ Tablet จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โครงการ “Coding for Better Life” สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567

**การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**