โครงการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม มอบหมายให้คณะรองผู้บริหารโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการติดตามทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา โดยมีนางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธานการดำเนินงาน ซึ่ง “โครงการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน” ประจำปีการศึกษา 2567 จัดขึ้นเพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จพเป็นต่อการดำรงชีวิต เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567

**การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**