การรับเกียรติบัตร TO BE NUMBER ONE

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคมชมรม To Be Number One เข้ารับเกียรติบัตรกับนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ดังนี้ 1. นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้ารับเกียรติบัตรในนามของผู้บริหารสถานศึกษาที่ร่วมให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา 2. นางสาวอัจฉราพร สมุทรจักร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 ผ่านการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ระดับประเทศ 3. ครูผู้สนับสนุนเยาวชนเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567 ระดับประเทศ ได้แก่ คุณครูณฉัตรมงคล มูลศรี คุณครูปนัสยา แก่นพล คุณครูดารากรณ์ นาคสุกเอี่ยม คุณครูรุจิรา กาจินา คุณครูญาณกร ศรีชาติ คุณครูวราภรณ์ อินจันทร์ คุณครูทรงศักดิ์ แก้ววิลัย และคุณครูธัญศิริ มีทอง ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567
**การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**