การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567

โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567 เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา 2566 และร่วมกันหาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1.งานบริหารวิชาการ 2.งานบริหารทั่วไป 3.งานบริหารบุคลากร และ 4.งานงบประมาณ โดยมีนายวรวิทย์ บุรณศิริ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2567

**การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**